Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ing. Erika Matúzová, IČO 51 195 470, s miestom podnikania Ulica J. M. Hurbana 3, 984 01 Lučenec (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  Adresa: Ulica J. M. Hurbana 3, 984 01 Lučenec
  E-mail: info@akoeko.sk
  Telefón: +421905797376

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

  Fyzická osoba
  Spracúvané údaje: Meno a priezvisko, úplná poštová adresa, telefonický a e-mailový kontakt

  Právnická osoba
  Spracúvané údaje: Názov firmy, kontaktná adresa, úplná fakturačná adresa, telefonický a e-mailový kontakt, IČO, DIČ, IČ DPH.

  Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

 3. Maloleté osoby bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu na našich internetových stránkach nebudú poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov naša spoločnosť, bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku alebo sa prihlásiť k odberu obchodných správ (newslettrov). Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov, príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dodanie tovaru, vybavenie reklamácie
  Na účely nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu a dodania tovaru spracovávame nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko / názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa / fakturačná adresa, IČO a IČ DPH (len u podnikateľov), údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na náš účet), na účely vybavovania reklamácií, okrem údajov uvedených v bode, aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu a dodania tovaru zákazníkovi § 13 ods. 1 písm. a) a b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v prípade zaslania elektronického potvrdenia objednávky a vybavovania reklamácií § 13 ods. 1 písm. c) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade elektronického potvrdenia objednávky a vybavovania reklamácií, na účely plnenia zákonnej povinnosti.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Po uplynutí tejto lehoty uchovávame informácie zmluvného vzťahu požadované podľa obchodného a daňového práva počas lehôt stanovených zákonom.

  Na realizáciu kúpnych zmlúv prostredníctvom nášho internetového obchodu je potrebné aj spracovanie ďalších údajov: Vaše platobné údaje sa odovzdávajú nami povereným poskytovateľom platobných služieb, ktorí platby spracujú. Informácie o Vašom mene a priezvisku / názve spoločnosti a adrese doručenia odovzdáme nami povereným kurierskym alebo prepravným spoločnostiam. S cieľom zabezpečiť, aby sa doručenie tovaru vykonávalo podľa Vašich želaní, poskytneme v prípade potreby Vaše telefónne číslo nami poverenej prepravnej spoločnosti, ktorá prevezme doručenie. Tá Vás môže kontaktovať pred doručením, aby ste sa s ňou dohodli na podrobnostiach doručenia a/alebo aby Vám oznámili doručenie objednávky. Poskytnuté údaje sa sprostredkujú výhradne na vyššie uvedené účely.

  Príjemcami osobných údajov sú nasledujúce osoby:
  • Heureka Shopping s.r.o, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 218977 - prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, výlučne za účelom skvalitňovania služieb na základe hodnotení jej zákazníkov
   „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“
  • EVici webdesign s.r.o., so sídlom Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod spisovou značkou C 33912 - dodávatelia a správcovia informačného systému, ktorí zabezpečujú dodávku a správu webových stránok, vrátane marketingovej podpory.
  • Incomaker s.r.o., so sídlom Haškova 1582, 252 63 Roztoky, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 243453 - Prevádzkovateľ marketingovej platformy pre vytváranie, správu, automatizáciu a analýzu marketingových kanálov, vrátane zverejňovania pop-up okien, prispôsobovania ponuky a zasielania e-mailových a SMS správ informačného a reklamného charakteru. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou nájdete na webovej stranke: https://www.incomaker.com/en/privacy
  • Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B - Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 1, oddiel:  Sa, vložka číslo:  803/S - Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
  • GoPay, s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030 - prevádzkovateľ platobného systému, ktorý umožňuje zákazníkovi zaplatiť za objednávku rýchlo, jednoducho a bezpečne
  • Servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
  • Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

 2. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop prostredníctvom zákazníckej linky alebo e-mailovej správy
  Na účel sprostredkovania objednávky tovaru v mene zákazníka, o ktorú požiadal prostredníctvom zákazníckej linky alebo e-mailovej správy, spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko / názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa / fakturačná adresa, IČO a IČ DPH (len u podnikateľov), údaje o zakúpenom tovare.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) a b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

  Príjemcami osobných údajov sú nasledujúci sprostredkovatelia
  Kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

  • Registrácia zákazníckeho účtu v internetovom obchode
   Na účely registrácie zákazníckeho účtu v internetovom obchode spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko / názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa / fakturačná adresa, IČO a IČ DPH (len u podnikateľov) a história objednávok.

   Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) a b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v internetovom obchode a prevádzky internetového obchodu.

   Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v internetovom obchode.

  • Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
   Na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory spracovávame nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko / názov firmy, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa / fakturačná adresa, IČO a IČ DPH (len u podnikateľov) a história objednávok.

   Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) a b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie plnohodnotnej podpory.

   Osobné údaje sú spracovávané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

  • Riešenie sťažností zákazníkov
   Na účely riešenia sťažností zákazníkov spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko / názov firmy, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho poštovú adresu / fakturačnú adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

   Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia GDPR. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

   Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

  • Súťaže na facebooku
   Na účely realizácie súťaží prostredníctvom facebooku spracovávame nasledujúce osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

   Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a), b) a f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

   Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografia a prípadne aj označenia menom a priezviskom je:
   ● Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

  • Poskytovanie podpory cez facebook
   V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez facebook, budeme spracovávať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osoby a údaje, ktoré nám dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

   Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) a b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je nevyhnutné pre poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

   Osobné údaje sú spracovávané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.

   Príjemcom osobných údajov je nasledujúca osoba:
   Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

  • Uplatňovanie nárokov
   Na účely uplatňovania nárokov spracovávame nasledujúce údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby, údaje uvedené v žalobe proti prevádzkovateľovi, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov prevádzkovateľa.

   Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je pritom ochrana jeho majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči prevádzkovateľovi.

   Osobné údaje sú spracovávané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči prevádzkovateľovi uplatňované nároky alebo počas ktorej si prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky.

   Príjemcami osobných údajov sú nasledujúce osoby:
   súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia

  • Plnenie zákonných povinností
   Na účely plnenia zákonných povinností spracovávať osobné údaje uvedené v písm. a) až m)

   Právnym základom spracúvania je § 13 ods. 1 písm. c) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

   Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

   Osobné údaje sú spracovávané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

   Príjemcami osobných údajov sú nasledujúce osoby:
   daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

  • Cookies, Google Analytics a pluginy sociálnych médií
   Na zatraktívnenie našej webovej stránky, zlepšenie používateľskej skúsenosti, zjednodušenie nákupu a možnosti používať rôzne funkcie a štatistiky používame na našich webových stránkach cookies. Cookies sú dočasné krátke textové súbory, ktoré Váš prehliadač vytvára automaticky a ukladá ich do Vášho koncového zariadenia pri návšteve nášho internetového obchodu. Súbory cookies nepoškodzujú vaše koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača (tzv. cookies relácie alebo ‘session cookies‘) opäť vymaže. Prostredníctvom toho môžeme napríklad ponúknuť zobrazenie nákupného košíka zahŕňajúceho viaceré stránky, na ktorom môžete vidieť, koľko položiek máte v nákupnom košíku a akú máte aktuálnu hodnotu nákupu.

   Pokiaľ pri týchto cookies alebo informácií v nich obsiahnutých ide o osobné údaje, právnym základom spracúvania údajov je § 13 odsek 1, písmeno f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náš záujem o optimalizáciu našich webových stránok sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného zákona.

   Na účely spoznania Vášho nákupného správania a následnej optimalizácie našich webových stránok používame cookies webovej analytickej služby Google Analytics. Zoznam typov súborov cookie, ktoré používa Google, si môžete pozrieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk. O tom, ako je možné súbory cookie použiť v inzercii sa dočítate tu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk.

   Právnym základom spracúvania je § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Príjemcami osobných údajov sú nasledujúce osoby:
   Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko ("Google").

  • Aby sme mohli rozširovať povedomie o našom internetovom obchode a osloviť širšiu skupinu potenciálnych zákazníkov, používame na našej webovej stránke pluginy z rôznych sociálnych sietí. Ak máte účet na Facebooku, môžete použiť taký sociálny plugin a zdieľať informácie so svojimi priateľmi. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

   Právnym základom spracúvania je § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Obchodné a reklamné správy (newsletter)
   V našom internetovom obchode Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa k odberu nášho newslettra. Aby sme sa ubezpečili, že o zasielanie newslettra žiadate skutočne Vy, používame metódu double-opt-in: po zadaní Vašej e-mailovej adresy do prihlasovacieho poľa / zaškrtnutí políčka pre prihlásenie vo Vašom zákazníckom účte a poskytnutí Vášho súhlasu k obdržaniu nášho newslettra Vám pošleme potvrdzovací odkaz na uvedenú e-mailovú adresu. Až po kliknutí na tento potvrdzovací odkaz sa Vaša e-mailová adresa zaradí do databázy pre zasielanie nášho newslettra. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom oznámením na adresu info@akoeko.sk alebo kliknutím na odhlasovací odkaz na konci každého newslettra.

   Doba spracúvania osobných údajov je do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou alebo maximálne po dobu 10 rokov.

   Právnym základom tohto spracovania údajov je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Príjemcami osobných údajov sú nasledujúce osoby:
   ● The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA - prevádzkovateľ marketingovej platformy Mailchimp pre zasielanie správ informačného a reklamného charakteru. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou nájdete na webovej stranke: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

   • Ako existujúci zákazník nášho internetového obchodu (po minimálne jednej zrealizovanej objednávke) od nás pravidelne obdržíte správu s odporúčanými produktami, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si u nás v minulosti zakúpili. Tieto odporúčania od nás obdržíte bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili k odberu newslettra, na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri nákupe. Proti zasielaniu odporúčaných produktov môžete kedykoľvek namietať s budúcim účinkom, oznámením na adresu info@akoeko.sk alebo kliknutím na odhlasovací odkaz na konci každej správy.

    Doba spracúvania osobných údajov je do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou, zrušenia zákazníckeho účtu alebo maximálne po dobu 10 rokov.

    Právnym základom tohto spracovania údajov je § 13 odsek 1 písmeno f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Príjemcami osobných údajov sú nasledujúce osoby:
    The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA - prevádzkovateľ marketingovej platformy Mailchimp pre zasielanie správ informačného a reklamného charakteru. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou nájdete na webovej stranke: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

   • Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

   IV. Doba uchovávania osobných údajov

   1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
    ● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
    po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

   2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

   V. Vaše práva

   1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

    ● právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
    právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
    právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

   2. Ďalej máte právo podať sťažnosť v Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.                                                  

   VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

   1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

   2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

   3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

   VII. Záverečné ustanovenia

   1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

   2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

   3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

     

   V Lučenci, dňa 20.8.2020